Stanovy Svazu bank a pojišťoven

Sdružení zaměstnavatelů v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví se základním cílem hájit společné zájmy členů svazu

ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1
Název a sídlo

 1. Název: Svaz bank a pojišťoven (dále jen „Svaz“) Zkráceně: SBP
 2. Sídlo Svazu: Praha 1, Na Příkopě 33

Čl. 2
Poslání Svazu

 1. Svaz je organizací zaměstnavatelů. Sdružuje právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví, které zaměstnávají občany v pracovně právních nebo obdobných vztazích. Posláním Svazu je hájit společné zájmy členů Svazu a vytvářet podmínky pro dynamický rozvoj peněžnictví a pojišťovnictví.
 2. Svaz plní zejména tyto funkce:

a) obhajuje zájmy členů ve vztahu k Parlamentu, vládě, ministerstvům a jiným správním úřadům, politickým stranám a politickým hnutím, občanským a jiným sdružením, odborovým svazům a jiným odborovým organizacím. Ve vztahu k odborovým svazům a jiným odborovým organizacím je především partnerem při kolektivním vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv,

b) vytváří a prosazuje společná stanoviska členů svazu ve vztahu k parlamentu, vládě, ministerstvům a jiným správním úřadům, politickým stranám a politickým hnutím, občanským a jiným sdružením, odborovým svazům a jiným odborovým organizacím a zajišťuje přenos informací z jednání těchto orgánů a organizací,

c) zastupuje zájmy členů Svazu v organizacích vytvořených zaměstnavatelskými svazy a sdruženími.

 1. V činnostech uvedených pod bodem 2):

a) je ve styku se zahraničními partnery, partnerskými svazy a zprostředkovává zahraniční kontakty členů Svazu, zastupuje jejich zájmy v zahraničí,

b) poskytuje členům Svazu informace, konzultace a poradenské služby a dle potřeby členů se zaměřuje především na rozvoj jejich podnikatelské aktivity,

c) vyvíjí vlastní propagační a ediční činnost pro potřeby členů Svazu.

Čl. 3
Zásady činnosti Svazu

 1. Členství ve svazu je dobrovolné. Členy Svazu se mohou stát právnické osoby za podmínek stanovených v čl. 4 stanov.
 2. Svaz je založen na demokratických principech. Členové Svazu mají rovná práva a povinnosti. Rozhodnutí orgánů Svazu učiněná v souladu se stanovami jsou pro členy Svazu závazná, tím není vyloučena iniciativa členů Svazu v oblasti působnosti Svazu. Jedná-li však člen Svazu v rozporu s přijatými stanovami a rozhodnutími orgánů Svazu, může být toto jeho jednání posuzováno jako jednání proti zájmům Svazu, a to se všemi důsledky včetně jeho vyloučení.

Č Á S T II.
ČLENSTVÍ VE SVAZU

Čl. 4
Vznik členství

 1. Svaz sdružuje právnické osoby – zaměstnavatele, působící v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví v České republice.
 2. Zájemci o přijetí do Svazu předloží žádost o přijetí představenstvu Svazu (dále jen představenstvo). V žádosti o přijetí uvede žadatel základní informace o předmětu činnosti, výši základního jmění, počtu zaměstnanců a další informace vyžádané představenstvem pro posouzení žádosti.
 3. O přijetí člena rozhoduje představenstvo. O přijetí nového člena Svazu informuje představenstvo nejbližší valnou hromadu zástupců členů Svazu (dále jen valná hromada).
 4. Každý člen Svazu má jednoho zástupce s určeným počtem hlasů stanovených podle počtu zaměstnanců člena.

Počet hlasů připadajících na každého zástupce členů Svazu je, s ohledem na počet zaměstnanců, určen takto:

do 3000 zaměstnanců – 1 hlas
3001 – 6000 zaměstnanců – 2 hlasy
6001 – 9000 zaměstnanců – 3 hlasy
9001 – 12000 zaměstnanců – 4 hlasy
12001 a více zaměstnanců – 5 hlasů

Čl. 5
Zánik členství

 1. Členství zaniká vystoupením člena, vyloučením člena, zánikem subjektu, pokud členství ve Svazu nepřechází na právního nástupce člena Svazu.
 2. Vystoupit ze Svazu může každý člen Svazu. Člen Svazu je povinen oznámit své vystoupení představenstvu. Členství ve Svazu končí dnem, kdy vystoupení člena projednalo představenstvo. Představenstvo je povinno projednat vystoupení člena na nejbližším zasedání po té, co se o jeho vystoupení dozvědělo. Představenstvo o vystoupení člena Svazu informuje nejbližší valnou hromadu.
 3. Ze Svazu může být vyloučen člen, který jedná v rozporu se zájmy Svazu. Ze Svazu může být rovněž vyloučen člen, který ve stanovené lhůtě po výzvě doručené představenstvem neuhradil členský příspěvek. O vyloučení člena rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

Čl. 6
Členská práva a povinnosti

 1. Člen má právo zúčastnit se veškeré činnosti Svazu, a to především prostřednictvím delegovaného zástupce ve valné hromadě, volit prostřednictvím tohoto zástupce členy dalších orgánů Svazu. Člen Svazu má právo navrhovat svého zástupce do těchto orgánů.
 2. Člen má dále právo podílet se na výsledcích činnosti Svazu a na poskytovaných výhodách a službách. Má rovněž právo prostřednictvím delegovaného zástupce přednášet náměty a připomínky k činnosti Svazu a jeho orgánů, zejména také podávat námitky proti rozhodnutí volených orgánů Svazu.
 3. Člen je povinen podílet se prostřednictvím delegovaného zástupce na činnosti Svazu, dodržovat stanovy, a respektovat rozhodnutí orgánu Svazu, jednat v souladu se zájmy Svazu a řádně platit členské příspěvky.
 4. Zástupcem člena bude člen statutárního orgánu banky nebo pojišťovny, který v případě, že se nebude moci zúčastnit jednání valné hromady, zmocní pro toto jednání svého zástupce – zaměstnance člena Svazu.
 5. Na návrh valné hromady je člen povinen delegovat jiného zástupce do tohoto orgánu v případě, neplní-li zástupce člena povinnosti spojené se zastupováním člena v tomto orgánu.
 6. Jednáním svého zástupce ve valné hromadě a dalších volených orgánech je člen Svazu vázán a z jeho jednání mu přímo vznikají práva a povinnosti.

Č Á S T III.
ORGÁNY SVAZU

Čl. 7

 1. Svaz vytváří tyto orgány:

a) valnou hromadu

b) představenstvo

c) kontrolní komisi Svazu (dále jen kontrolní komisi)

 1. Orgány Svazu vykonávají své funkce do uplynutí doby, na kterou byly zvoleny, a to až do zvolení nových orgánů.
 2. Orgány Svazu mohou jednat jen o záležitostech, které podle stanov spadají do jejich působnosti.
 3. Kolektivní orgány Svazu rozhodují na společných zasedáních, na která musí být zváni všichni jejich členové.
 4. Pokud stanovy neurčují jinak, jsou kolektivní orgány Svazu způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala – li pro něj nadpoloviční většina přítomných.

Čl. 8

 1. Do volených orgánů Svazu mohou být voleni s výjimkou čestných hostů představenstva pouze zástupci členů Svazu.
 2. Členové orgánů Svazu jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy. Pokud při výkonu funkce způsobí Svazu škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem.
 3. Členům orgánů Svazu může být za výkon funkce přiznána odměna podle zásad stanovených nejvyšším orgánem Svazu, popř. poskytnuta náhrada ušlé mzdy a nákladů spojených s výkonem funkce.
 4. Člen orgánu, kterému důležitá okolnost trvale brání ve výkonu funkce, požádá orgán, jehož je členem, o zproštění. Povinnost vykonávat funkci skončí dnem, kdy tento orgán vyslovil souhlas se zproštěním funkce. O zproštění funkce je člen orgánu povinen neprodleně informovat člena Svazu, kterého zastupuje.

Čl. 9

 1. Z jednání kolektivních orgánů Svazu se pořizují zápisy, které musí zachytit podstatný smysl projednávaných problémů a obsahovat přijatá usnesení. K zápisu musí být připojeny projednávané zprávy, předložené na pořad jednání orgánů v písemné formě.
 2. Nesouhlasí-li člen orgánu s přijatým usnesením, má právo, aby jeho odchylný názor byl v zápise zaznamenán. Tím se však nezbavuje povinnosti přijatá usnesení plnit.

Čl. 10 – Poradní orgány

 1. Orgány Svazu mohou k lepšímu zabezpečení svých činností vytvářet poradní orgány, které nemají rozhodovací pravomoc, nemohou nahrazovat orgán, který je ustavil.
 2. Úkoly poradních orgánů určuje orgán, který je zřídil.
 3. Členové poradních orgánů jsou voleni nebo jmenováni orgánem Svazu, který je zřídil.
 4. Do poradních orgánů mohou být jmenováni nebo voleni členové i mimo okruh zástupců valné hromady.

Čl. 11
Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem Svazu je valná hromada členů Svazu. Ve valné hromadě uplatňují členové prostřednictvím delegovaných zástupců členů Svazu (dále jen zástupců) své právo řídit Svaz a kontrolovat jeho činnost.
 2. Valná hromada je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech Svazu.
 3. Zástupcem ve valné hromadě se může stát pouze člen statutárního orgánu nebo jím zmocněný zaměstnanec člena Svazu, který skýtá záruky řádného zastoupení člena.

Čl. 12

 1. Do výlučné působnosti valné hromady patří:

a) přijímat a měnit stanovy Svazu,

b) vylučovat členy Svazu,

c) určit výši členského příspěvku člena na příslušný kalendářní rok,

d) rozhodovat o zániku Svazu, jakož i dalších otázkách spojených se zánikem
Svazu,

e) volit členy představenstva a kontrolní komise v počtu a způsobem, který sama určí, odvolávat členy těchto orgánů Svazu před uplynutím funkčního období, neplní-li řádně svoji funkci,

f) projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o činnosti Svazu a představenstva,

g) schvalovat výroční zprávu představenstva,

h) schvalovat účetní závěrku a rozpočet Svazu na příslušný kalendářní rok,

i) rozhodovat o námitkách člena Svazu podaných proti rozhodnutím představenstva nebo předsedy (místopředsedy) Svazu, pokud námitkám člena orgán, který rozhodnutí vydal, v plném rozsahu nevyhověl,

j) schvalovat zásady pro poskytování odměn funkcionářům Svazu,

k) rozhodovat o organizačních jednotkách Svazu, resp. o jejich zřizování, rušení a dalších souvisejících otázkách. Rozhoduje o zřízení sekretariátu Svazu.

 1. Do působnosti valné hromady patří i rozhodování o dalších oblastech, které si valná hromada vyhradila, zejména uzavírat vyšší kolektivní smlouvu a další smluvní závazky.

Čl. 13

 1. Valnou hromadu svolává představenstvo dle potřeby, nejméně jednou ročně. Pořad zasedání navrhuje představenstvo.
 2. Zasedání valné hromady musí být svoláno, požádá-li o to:

a) jedna třetina členů Svazu,

b) kontrolní komise.

 1. Program jednání valné hromady musí být oznámen na pozvánkách zaslaných zástupcům členů Svazu nejpozději 14 dnů před termínem konání valné hromady. Spolu s pozvánkou musí být zaslány podklady nezbytné k posouzení všech otázek zařazených na pořad jednání valné hromady. Do programu jednání mohou být zařazeny i další otázky, na jejichž projednání má zájem nejméně jedna třetina členů Svazu.
 2. Zasedání valné hromady dle odst. 2 je povinno svolat představenstvo nejpozději do šesti týdnů po předložení návrhu na svolání tohoto orgánu Svazu. Zároveň s pozvánkou na zasedání valné hromady zašle předseda stanovisko představenstva k navrženému programu jednání.
 3. Valná hromada je schopná se usnášet, je-li přítomno tolik zástupců členů Svazu, aby byli schopni počtem svých hlasů dosáhnout nadpoloviční většinu z celkového počtu hlasů, o změnách stanov a o zániku Svazu, aby byli schopni počtem hlasů dosáhnout více než dvou třetin z celkového počtu hlasů. Není-li tato podmínka splněna, je představenstvo povinno svolat náhradní zasedání valné hromady, a to do 14 dnů od neuskutečněného zasedání. Náhradní zasedání valné hromady je však schopno se usnášet i v případě, že není splněna podmínka přítomnosti zástupců členů Svazu, zásadně však jen ve věcech zařazených do programu jednání neuskutečněného zasedání valné hromady.
 4. Ze zástupců členů Svazu volí valná hromada členy mandátové, návrhové a volební komise.

Mandátová komise – ověřuje oprávnění přítomných k účasti na zasedání, podává zprávu o počtu přítomných dle prezenční listiny, o počtu oprávněných k hlasování a o usnášeníschopnosti. Mandátová komise dbá na správnost hlasování a sčítá hlasy.

Návrhová komise – připravuje návrh usnesení.

Návrh usnesení zpravidla obsahuje:

a) stanovisko k předneseným zprávám představenstva a kontrolní komise

b) stanovisko k opatřením navrhovaným v revizní zprávě

c) schválení zprávy o finančním hospodaření Svazu

d) návrh dalších usneseních dle průběhu jednání

Volební komise – předkládá valné hromadě návrhy na zvolení členů orgánů Svazu. Předseda volební komise na výzvu předsedajícího uvádí a zdůvodňuje jednotlivé návrhy a seznamuje přítomné s jednotlivými kandidáty.

 1. Usnesení valné hromady jsou přijímána prostou většinou hlasů zástupců členů Svazu, přítomných na zasedání valné hromady. K platnosti usnesení o změnách stanov a zániku Svazu se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných hlasů.
 2. Na valné hromadě se hlasuje zpravidla aklamací, tj. veřejným projevem vůle přítomných, nerozhodne-li valná hromada jinak. Valná hromada může rozhodnout, že o volbě členů představenstva nebo členů kontrolní komise se bude hlasovat o celém návrhu najednou.
 3. Případná doplňující volba členů představenstva nebo kontrolní komise na zbytek funkčního období se zařazuje na pořad nejbližšího jednání valné hromady poté, kdy nastala potřeba orgán doplnit.

Čl. 14

 1. Jednání valné hromady řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva.
 2. Ze zasedání valné hromady je pořizován zápis, který podepisuje předseda nebo místopředseda, případně pověřený člen představenstva, který jednání řídil. Zápis dále podepisují zvolení ověřovatelé zápisu.
 3. Zápis je doručován všem členům a jejich zástupcům, a to ve lhůtě 30 dnů po uskutečnění jednání valné hromady. Doručení lze nahradit zveřejněním zápisu ve Svazovém tisku.

Čl. 15
Představenstvo

 1. Představenstvo je výkonným orgánem Svazu s působností omezenou v oblastech vymezených k rozhodování valné hromadě.
 2. Představenstvo tvoří 5 až 7 zástupců členů Svazu, volených do tohoto orgánu valnou hromadou na období dvou let. Čestnými členy představenstva mohou být zvoleny osoby, které svou činností přispěly významným způsobem k rozvoji peněžnictví a pojišťovnictví, jakož i další významné osobnosti z oblasti vědy, výzkumu a veřejného života.
 3. Do představenstva může být zvolen zástupce člena Svazu i opětovně, čestní členové i na delší než volební období. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod tři zástupce členů Svazu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady.
 4. Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení valné hromady. Pravidelně podává valné hromadě zprávy o své činnosti a o činnosti Svazu.

Představenstvo zejména:

rozhoduje o zásadních otázkách činnosti Svazu, řídí se přitom usneseními přijatými valnou hromadou

připravuje zasedání valné hromady a předkládá tomuto orgánu návrh výroční zprávy, účetní závěrku ověřenou kontrolní komisí, návrh rozpočtu Svazu na příslušný kalendářní rok, návrh na určení výše členských příspěvků členů Svazu, jakož i stanoviska a návrhy usnesení k otázkám zařazeným na jednání valné hromady,

rozhoduje o přijetí nových členů Svazu a připravuje návrh usnesení k vyloučení člena Svazu.

 1. Člen představenstva disponuje jedním hlasem. Čestní členové představenstva mají hlas poradní.
 2. Zasedání představenstva svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva.
 3. Podrobnosti o způsobu jednání představenstva stanoví jednací řád představenstva.

Čl. 16

 1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí, pokud stanovy neurčují jinak, je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 2. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Svazu. Předseda i místopředseda mohou být ze své funkce odvoláni usnesením představenstva. Ke zvolení předsedy a místopředsedy a k přijetí usnesení o jejich odvolání je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina všech členů představenstva. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy dotčená osoba nehlasuje.

Čl. 17
Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Svazu, odpovědným ze své činnosti valné hromadě.
 2. Kontrolní komise je složena ze tří zástupců členů, volených valnou hromadou na období tří let. Pokud počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod dva zástupce členů Svazu, může kontrolní komise jmenovat náhradního člena kontrolní komise do příštího zasedání valné hromady.
 3. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který odpovídá za činnost komise.
 4. Výkon předsedy nebo člena kontrolní komise je neslučitelný s výkonem funkce v jiném orgánu Svazu, s výjimkou zastoupení člena na valné hromadě Svazu.
 5. Kontrolní komise z vlastního podnětu nebo na základě stížnosti členů nebo zástupců členů dbá na dodržování stanov Svazu, plnění usnesení orgánů Svazu, ověřuje účetní závěrku, vyjadřuje se k návrhu rozpočtu Svazu, dohlíží na finanční hospodaření Svazu. Vyjadřuje se k zásadním opatřením předkládaným k projednání ve valné hromadě a dbá, aby při činnosti Svazu a jeho orgánů byly dodržovány obecně závazné právní předpisy a stanovy Svazu.
 6. Kontrolní komise je oprávněna požadovat od funkcionářů, příp. od pracovníků Svazu předložení všech dokladů a poskytnutí informací k činnosti Svazu, jež považuje za potřebné. Členové komise jsou oprávněni se zúčastnit zasedání všech orgánů Svazu.
 7. Zprávy o výsledku provedených kontrol předkládá kontrolní komise představenstvu, v případě potřeby navrhuje opatření k nápravě. Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna požádat o svolání nejvyššího orgánu (čl. 13, odst. 2 b).
 8. Podrobnosti o způsobu jednání kontrolní komise stanoví jednací řád kontrolní komise.

Čl. 18
Předseda a místopředseda

 1. Předseda zastupuje Svaz navenek a ve své činnosti se řídí stanovami Svazu, usnesením valné hromady a představenstva Svazu. Je oprávněn jednat jménem Svazu ve všech věcech, je statutárním orgánem Svazu.
 2. Funkční období předsedy je shodné s funkčním obdobím představenstva, neskončí však dříve, než je představenstvem zvolen nový předseda; to neplatí je-li z funkce odvolán nebo z funkce odstoupil písemným prohlášením doručeným představenstvu. Opětovná volba člena představenstva předsedou je možná. Ze své činnosti je předseda odpovědný valné hromadě, která může navrhnout představenstvu jeho odvolání.
 3. Předseda řídí jednání valné hromady, je členem představenstva, jemuž předsedá a odpovídá valné hromadě za činnost představenstva.
 4. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

Čl. 19
Náprava nesprávných rozhodnutí

Proti rozhodnutí volených orgánů Svazu, pokud zasahují do práv nebo zakládají nějakou povinnost člena Svazu, může člen podat námitky, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí. V námitkách uvede, v čem spatřuje rozhodnutí za nesprávné nebo odporující stanovám a co požaduje. Námitky podává člen, orgánu Svazu, který rozhodnutí vydal. Podání námitek nemá odkladný účinek. Pokud námitkám v plném rozsahu nevyhoví orgán, který rozhodnutí vydal, předloží je k rozhodnutí nejbližšímu zasedání valné hromady.

Čl. 20
Jednání jménem Svazu

Jménem Svazu jedná a podepisuje předseda Svazu a v jeho nepřítomnosti místopředseda Svazu

Č Á S T IV.
ZÁNIK SVAZU

Čl. 21

 1. Svaz zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením Svazu s jiným sdružením. O dobrovolném rozpuštění nebo sloučení Svazu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
 2. Svaz může zaniknout pravomocným rozhodnutím příslušného správního orgánu o jeho rozpuštění.

Č Á S T IV.
HOSPODAŘENÍ SVAZU

Čl. 22

 1. Svaz hospodaří s vlastním majetkem, který tvoří především příjmy z příspěvků členů, jakož i příjmy z jiné hospodářské činnosti, a dále s majetkem, ke kterému má Svaz právo užívání. Majetek Svazu je vlastnictvím Svazu jako celku.
 2. Hospodářskou činnost zabezpečuje Svaz v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Výnosy z této hospodářské činnosti používá Svaz výhradně na rozvoj činností souvisejících s posláním Svazu.

Čl. 23

K plnění svých funkcí si Svaz může zřídit sekretariát Svazu v čele s tajemníkem, kterého jmenuje a odvolává předseda Svazu. Tajemník řídí pracovní kolektiv sekretariátu Svazu v postavení vedoucího organizace ve smyslu pracovněprávních předpisů.

Č Á S T VI.
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 24

Jednání valné hromady se mohou zúčastnit pozorovatelé bank a pojišťoven, které nejsou členy Svazu. Tito pozorovatelé se účastní jednání bez práva hlasu rozhodujícího i poradního.

Čl. 25

Stanovy a jejich změny nabývají účinnosti dnem jejich přijetí valnou hromadou. Po přijetí změn stanov vydá předseda úplné znění stanov.

čl. 26

Touto změnou stanov pozbývá platnosti a účinnosti jednací řád Svazu bank a pojišťoven ze dne 3.4.1992 (účinný od 17.3.1992).

předseda představenstva Svazu bank a pojišťoven

Schváleno valnou hromadou dne 20. května 1999