Stanovy svazu bank a pojišťoven
 

OBSAH STANOV
 

 

Část první - Základní ustanovení

 

Článek 1

Název a sídlo

 

Článek 2 

Poslání Svazu

 

Článek 3 

Zásady činnosti Svazu

 

 

 

 

Část druhá - Členství ve Svazu

 

Článek 4

Vznik členství

 

Článek 5

Zánik členství

 

Článek 6

Členská práva a povinnosti

 

 

Část třetí - Orgány Svazu

 

Článek 7 -9

Orgány Svazu

 

Článek 10

Poradní orgány

 

Článek 11 -14

Valná hromada

 

Článek 15 -16

Představenstvo

 

Článek 17

Kontrolní komise

 

Článek 18

Předseda a místopředseda

 

Článek 19

Náprava nesprávných rozhodnutí

 

Článek 20

Jednání jménem Svazu

 

 

 

 

Část čtvrtá

 

Článek 21

Zánik Svazu

 

 

 

 

Část pátá

 

 

Článek 22 -23

Hospodaření Svazu

 

 

 

 

Část šestá

 

Článek 24 - 26

Přechodná a závěrečná ustanovení

ČÁST   I.
Základní ustanovení


Čl. 1
Název a sídlo


1. Název: Svaz bank a pojišťoven (dále jen "Svaz") Zkráceně: SBP

2. Sídlo Svazu: Praha 1, Na Příkopě 33Čl. 2
Poslání Svazu

1. Svaz je organizací zaměstnavatelů. Sdružuje právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví, které zaměstnávají občany v pracovně právních nebo obdobných vztazích. Posláním Svazu je hájit společné zájmy členů Svazu a vytvářet podmínky pro dynamický rozvoj peněžnictví a pojišťovnictví.

2. Svaz plní zejména tyto funkce:

a) obhajuje zájmy členů ve vztahu k Parlamentu, vládě, ministerstvům a jiným správním úřadům, politickým stranám a politickým hnutím, občanským a jiným sdružením, odborovým svazům a jiným odborovým organizacím. Ve vztahu k odborovým svazům a jiným odborovým organizacím je především partnerem při kolektivním vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv,

b) vytváří a prosazuje společná stanoviska členů svazu ve vztahu k parlamentu,  vládě, ministerstvům a jiným správním úřadům, politickým stranám a politickým hnutím, občanským a jiným sdružením, odborovým svazům a jiným odborovým organizacím a zajišťuje přenos informací z jednání těchto orgánů a organizací,

c) zastupuje zájmy členů Svazu v organizacích vytvořených zaměstnavatelskými  svazy a sdruženími.

3. V činnostech uvedených pod bodem 2):

a) je ve styku se zahraničními partnery, partnerskými svazy a zprostředkovává zahraniční kontakty členů Svazu, zastupuje jejich zájmy v zahraničí,

b) poskytuje členům Svazu informace, konzultace a poradenské služby a dle potřeby členů se zaměřuje především na rozvoj jejich podnikatelské aktivity,

c) vyvíjí vlastní propagační a ediční činnost pro potřeby členů Svazu.
Čl. 3
Zásady činnosti Svazu

1. Členství ve svazu je dobrovolné. Členy Svazu se mohou stát právnické osoby za podmínek stanovených v čl. 4 stanov.

2. Svaz je založen na demokratických principech. Členové Svazu mají rovná práva a povinnosti. Rozhodnutí orgánů Svazu učiněná v souladu se stanovami jsou pro členy Svazu závazná, tím není vyloučena iniciativa členů Svazu v oblasti působnosti Svazu. Jedná-li však člen Svazu v rozporu s přijatými stanovami a rozhodnutími orgánů Svazu, může být toto jeho jednání posuzováno jako jednání proti zájmům Svazu, a to se všemi důsledky včetně jeho vyloučení.Č á s t II.
Členství ve SvazuČl. 4
Vznik členství

1. Svaz sdružuje právnické osoby - zaměstnavatele, působící v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví v České republice.

2. Zájemci o přijetí do Svazu předloží žádost o přijetí představenstvu Svazu (dále jen představenstvo). V žádosti o přijetí uvede žadatel základní informace o předmětu činnosti, výši základního jmění, počtu zaměstnanců a další informace vyžádané představenstvem pro posouzení žádosti.

3. O přijetí člena rozhoduje představenstvo. O přijetí nového člena Svazu informuje představenstvo nejbližší valnou hromadu zástupců členů Svazu (dále jen valná hromada).

4. Každý člen Svazu má jednoho zástupce s určeným počtem hlasů stanovených podle počtu zaměstnanců člena.

Počet hlasů připadajících na každého zástupce členů Svazu je, s ohledem na počet zaměstnanců, určen takto:

do 3000 zaměstnanců   -   1 hlas
3001 - 6000 zaměstnanců   -   2 hlasy
6001 - 9000 zaměstnanců   -   3 hlasy
9001 - 12000 zaměstnanců   -   4 hlasy
12001 a více zaměstnanců   -   5 hlasůČl. 5
Zánik členství

1. Členství zaniká vystoupením člena, vyloučením člena, zánikem subjektu, pokud členství ve Svazu nepřechází na právního nástupce člena Svazu.

2. Vystoupit ze Svazu může každý člen Svazu. Člen Svazu je povinen oznámit své vystoupení představenstvu. Členství ve Svazu končí dnem, kdy vystoupení člena projednalo představenstvo. Představenstvo je povinno projednat vystoupení člena na nejbližším zasedání po té, co se o jeho vystoupení dozvědělo. Představenstvo o vystoupení člena Svazu informuje nejbližší valnou hromadu.

3. Ze Svazu může být vyloučen člen, který jedná v rozporu se zájmy Svazu. Ze Svazu může být rovněž vyloučen člen, který ve stanovené lhůtě po výzvě doručené představenstvem neuhradil členský příspěvek. O vyloučení člena rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.Čl. 6
Členská práva a povinnosti

1. Člen má právo zúčastnit se veškeré činnosti Svazu, a to především prostřednictvím delegovaného zástupce ve valné hromadě, volit prostřednictvím tohoto zástupce členy dalších orgánů Svazu. Člen Svazu má právo navrhovat svého zástupce do těchto orgánů.

2. Člen má dále právo podílet se na výsledcích činnosti Svazu a na poskytovaných výhodách a službách. Má rovněž právo prostřednictvím delegovaného zástupce přednášet náměty a připomínky k činnosti Svazu a jeho orgánů, zejména také podávat námitky proti rozhodnutí volených orgánů Svazu.

3. Člen je povinen podílet se prostřednictvím delegovaného zástupce na činnosti Svazu, dodržovat stanovy, a respektovat rozhodnutí orgánu Svazu, jednat v souladu se zájmy Svazu a řádně platit členské příspěvky.

4. Zástupcem člena bude člen statutárního orgánu banky nebo pojišťovny, který v případě, že se nebude moci zúčastnit jednání valné hromady, zmocní pro toto jednání svého zástupce - zaměstnance člena Svazu.

5. Na návrh valné hromady je člen povinen delegovat jiného zástupce do tohoto orgánu v případě, neplní-li zástupce člena povinnosti spojené se zastupováním člena v tomto orgánu.

6. Jednáním svého zástupce ve valné hromadě a dalších volených orgánech je člen Svazu vázán a z jeho jednání mu přímo vznikají práva a povinnosti.

Č á s t   III.
Orgány SvazuČl. 7
1. Svaz vytváří tyto orgány:

a) valnou hromadu

b) představenstvo

c) kontrolní komisi Svazu (dále jen kontrolní komisi)

 

2. Orgány Svazu vykonávají své funkce do uplynutí doby, na kterou byly zvoleny, a to až do zvolení nových orgánů.

3. Orgány Svazu mohou jednat jen o záležitostech, které podle stanov spadají do jejich působnosti.

4. Kolektivní orgány Svazu rozhodují na společných zasedáních, na která musí být zváni všichni jejich členové.

5. Pokud stanovy neurčují jinak, jsou kolektivní orgány Svazu způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala - li pro něj nadpoloviční většina přítomných.Čl. 8
1. Do volených orgánů Svazu mohou být voleni s výjimkou čestných hostů představenstva pouze zástupci členů Svazu.

2. Členové orgánů Svazu jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy. Pokud při výkonu funkce způsobí Svazu škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem.

3. Členům orgánů Svazu může být za výkon funkce přiznána odměna podle zásad stanovených nejvyšším orgánem Svazu, popř. poskytnuta náhrada ušlé mzdy a nákladů spojených s výkonem funkce.

4. Člen orgánu, kterému důležitá okolnost trvale brání ve výkonu funkce, požádá orgán, jehož je členem, o zproštění. Povinnost vykonávat funkci skončí dnem, kdy tento orgán vyslovil souhlas se zproštěním funkce. O zproštění funkce je člen orgánu povinen neprodleně informovat člena Svazu, kterého zastupuje.Čl. 9
1. Z jednání kolektivních orgánů Svazu se pořizují zápisy, které musí zachytit podstatný smysl projednávaných problémů a obsahovat přijatá usnesení. K zápisu musí být připojeny projednávané zprávy, předložené na pořad jednání orgánů v písemné formě.

2. Nesouhlasí-li člen orgánu s přijatým usnesením, má právo, aby jeho odchylný názor byl v zápise zaznamenán. Tím se však nezbavuje povinnosti přijatá usnesení plnit.Čl. 10
Poradní orgány

1. Orgány Svazu mohou k lepšímu zabezpečení svých činností vytvářet poradní orgány, které nemají rozhodovací pravomoc, nemohou nahrazovat orgán, který je ustavil.

2. Úkoly poradních orgánů určuje orgán, který je zřídil.

3. Členové poradních orgánů jsou voleni nebo jmenováni orgánem Svazu, který je zřídil.

4. Do poradních orgánů mohou být jmenováni nebo voleni členové i mimo okruh zástupců valné hromady.Čl. 11
Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem Svazu je valná hromada členů Svazu. Ve valné hromadě uplatňují členové prostřednictvím delegovaných zástupců členů Svazu (dále jen zástupců) své právo řídit Svaz a kontrolovat jeho činnost.

2. Valná hromada je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech Svazu.

3. Zástupcem ve valné hromadě se může stát pouze člen statutárního orgánu nebo jím zmocněný zaměstnanec člena Svazu, který skýtá záruky řádného zastoupení člena.Čl. 12
1. Do výlučné působnosti valné hromady patří:

a) přijímat a měnit stanovy Svazu,

b) vylučovat členy Svazu,

c) určit výši členského příspěvku člena na příslušný kalendářní rok,

d) rozhodovat o zániku Svazu, jakož i dalších otázkách spojených se zánikem
Svazu,

e) volit členy představenstva a kontrolní komise v počtu a způsobem, který sama určí, odvolávat členy těchto orgánů Svazu před uplynutím funkčního období, neplní-li řádně svoji funkci,

f) projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o činnosti Svazu a představenstva,

g) schvalovat výroční zprávu představenstva,

h) schvalovat účetní závěrku a rozpočet Svazu na příslušný kalendářní rok,

i) rozhodovat o námitkách člena Svazu podaných proti rozhodnutím představenstva nebo předsedy (místopředsedy) Svazu, pokud námitkám člena orgán, který rozhodnutí vydal, v plném rozsahu nevyhověl,

j) schvalovat zásady pro poskytování odměn funkcionářům Svazu,

k) rozhodovat o organizačních jednotkách Svazu, resp. o jejich zřizování, rušení a dalších souvisejících otázkách. Rozhoduje o zřízení sekretariátu Svazu.

 

2. Do působnosti valné hromady patří i rozhodování o dalších oblastech, které si valná hromada vyhradila, zejména uzavírat vyšší kolektivní smlouvu a další smluvní závazky.Čl. 13
1. Valnou hromadu svolává představenstvo dle potřeby, nejméně jednou ročně. Pořad zasedání navrhuje představenstvo.

2. Zasedání valné hromady musí být svoláno, požádá-li o to:

a) jedna třetina členů Svazu,

b) kontrolní komise.


3. Program jednání valné hromady musí být oznámen na pozvánkách zaslaných zástupcům členů Svazu nejpozději 14 dnů před termínem konání valné hromady. Spolu s pozvánkou musí být zaslány podklady nezbytné k posouzení všech otázek zařazených na pořad jednání valné hromady. Do programu jednání mohou být zařazeny i další otázky, na jejichž projednání má zájem nejméně jedna třetina členů Svazu.

4. Zasedání valné hromady dle odst. 2 je povinno svolat představenstvo nejpozději do šesti týdnů po předložení návrhu na svolání tohoto orgánu Svazu. Zároveň s pozvánkou na zasedání valné hromady zašle předseda stanovisko představenstva k navrženému programu jednání.

5. Valná hromada je schopná se usnášet, je-li přítomno tolik zástupců členů Svazu, aby byli schopni počtem svých hlasů dosáhnout nadpoloviční většinu z celkového počtu hlasů, o změnách stanov a o zániku Svazu, aby byli schopni počtem hlasů dosáhnout více než dvou třetin z celkového počtu hlasů. Není-li tato podmínka splněna, je představenstvo povinno svolat náhradní zasedání valné hromady, a to do 14 dnů od neuskutečněného zasedání. Náhradní zasedání valné hromady je však schopno se usnášet i v případě, že není splněna podmínka přítomnosti zástupců členů Svazu, zásadně však jen ve věcech zařazených do programu jednání neuskutečněného zasedání valné hromady.

6. Ze zástupců členů Svazu volí valná hromada členy mandátové, návrhové a volební komise.

Mandátová komise - ověřuje oprávnění přítomných k účasti na zasedání, podává zprávu o počtu přítomných dle prezenční listiny, o počtu oprávněných k hlasování a o usnášeníschopnosti. Mandátová komise dbá na správnost hlasování a sčítá hlasy.

Návrhová komise - připravu