Starší aktuality

DALŠÍ AKTUALITY

Fotografie z 26. valné hromady (14. 6. 2017):

 

Fotografie z 24. valné hromady (17. 6. 2015):

Dne 18. 12. 2014 se sešlo představenstvo Svazu bank a pojišťoven. Seznamte se se zápisem z jednání.

Dne 19. 9. 2014 se sešlo představenstvo Svazu bank a pojišťoven. Seznamte se se zápisem z jednání a plánem činnosti na nadcházející období.

Ve středu 18. června 2014 od 11.00 se v Money Clubu České spořitelny a.s., konala 23. valná hromada Svazu bank a pojišťoven. Přečtěte si zápis z jednání valné hromady.


Fotografie z 23. valné hromady (18. 6. 2014)


Místopředseda představenstva SBP Zdeněk Šimek se zúčastní jednání Komise pro sociální dialog Evropské asociace pojišťoven ve dnech 13.-14.6.2014 na Kypru.

Členka představenstva SBP Jitka Schmiedová se zúčastní 12.6.2014 jednání Komise pro sociální dialog Evropské bankovní federace v Bruselu a dne 13.6.2014 jednání Evropské komise s odbor na téma Sociální dialog v bankovnictví v rámci EU.
 
Nový termín jednání mzdové komise je navržen na 10. 6. 2014 od 14:00 hod. v budově DOS
Jednání Kontrolní komise SBP proběhne dne 5.6.2014 v ČMZRB. Na programu jednání je projednání hospodaření za rok 2013, návrhu rozpočtu na rok 2014 a také podkladů pro jednání VH SBP dne 18.6.2014.

Ve čtvrtek 15.5.201 od 16.00 proběhlo v České spořitelně jednání představenstva SBP se zástupci OS PPP. Projednalo termíny společných jednání na podzim 2014, dále aktivity OS PPP a další postup práce Mzdové komise.

Na jednání představenstva SBP 13.3.2014 v Kooperativě Pojišťovně a.s. byla kooptována členkou představenstva Jitka Schmiedová z České spořitelny. a.s., za Luboše Tejkla, který své působení v ČS ukončil.

V pondělí 25.3.2013 od 16.00 proběhlo v Kooperativě Pojišťovně jednání představenstva SBP se zástupci OS PPP. Projednalo vyhodnocení KSVS za rok 2012 a další postup práce Mzdové komise.

Předseda SBP Zdeněk Šimek se zúčastnil 10.4.2013 jednání Komise pro sociální dialog Evropské bankovní federace v Bukurešti. Jednání bylo zaměřeno na další rozšíření komise o Rumunsko a Bulharsko.

Dne 16.5.2013 od 11.00 proběhlo v České spořitelně jednání Mzdové komise složené ze zástupců zaměstnavatelů – SBP a OS PPP. Byl dohodnut další postup práce a konkrétní kroky obou stran.

Dne 16.5.2013 od 16.00 proběhlo v AXA Česká republika jednání představenstva SBP se zástupci OS PPP.
Člen představenstva SBP Ing. David Formánek se zúčastní 10.6.2013 jednání Komise pro sociální dialog EBF v Římě.
Předseda SBP Zdeněk Šimek se zúčastní dne 13.6.2013 jednání Komise pro sociální dialog Evropské asociace pojišťoven v Bruselu.


Fotografie z 22. valné hromady (20. 6. 2013)

   

 

Fotografie z valného hromady 20.6.2012

 

 

Členům SBP byly zaslány zápis z Valné hromady konané dne 16.6.2011 a faktura za členský přspěvek za rok 2011.

Dne 17.8.2011 proběhlo v KB jednání vyjednávacích skupin představenstva SBP se členy předsednictva Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnicví. Hlavním bodem jednání bude aktualizace některých bodů Kolektivní smlouvy vyššího stupně.

21.9.2011 proběhlo v Bruselu plenární meeting "Social Affairs & Education Committee" pořádáný CEA (Evropskou asociací pojišťoven).Jednání se zúčastní předseda SBP Zdeněk Šimek, mimo jiné i s plánovaným jednáním CEA, které proběhne v příštím roce v Praze.

 

Fotografie z valného hromady 16.6.2010

 

Ve čtvrtek dne 13.května 2010 proběhlo v Kooperativa Pojišťovně řádné jednání představenstva SBP za účasti členů předsednictva OS PPP vedeného jeho předsedou Mgr. Rudolfem Kubáskem. V první části jednání byla hlavním tématem problematika postupu při zasílání vytýkacích dopisů zaměstnancům při neplnění plánu. K tomuto bodu jednání se po dohodě ještě zástupci obou organizací vrátí v měsíci září.
Dále byla projednána příprava Valné hromady a její program a organizační zajištění, příprava zprávy o činnosti představenstva za uplynulé období.
Představenstvo bylo dále informováno zprávě kontrolní komise SBP.

25.března 2010 v České spořitelně proběhlo pravidelné jednání představenstva SBP, zúčastnili se opět záastupci předsednictva OS PPP, především aby vyhodnotili plnění Kolektivní smlouvy vyššího stupně za uplynulé období. K tomuto bodu jednání nebyly připomínky a obě strany se hodly, že Kolektivní smlouva vyššího stupně je oběma stranami plněna. Dalšími body jednání bylo projednání účetní uzávěrky, návrhu rozpočtu a schválení výše členského příspěvku za rok 2010. Projednáno bylo schválení obsahového a organizační zajištění Valné hromady SBP a dále potvrzeno zpracování daňového přiznání SBP za rok 2009 daňovým poradcem.

Ke dni 31.8.2009 rezignovala na svou funkci člena představenstva Ing.Kateřina Legnerová v souvislosti s ukončením své činnosti v ČSOB. Její nástupce bude kooptován na záříjovém jednání představenstva SBP.

Dne 9.7.2009 proběhlo v ČSOB první řádné jednání představenstva Svazu bank a pojišťoven po valné hromadě. Představenstvo zvolilo předsedu a místopředsedu na další dvouleté volební období. Předsedou byl znovu zvolen Ing.David Formánek a místopředsedou Ing. Zdeněk Šimek. Představenstvo dále pověřilo tajemníka Svazu rozesláním zápisu z valné hromady a informace o volbě předsedy a místopředsedy a dále fakturací členského příspěvku za rok 2009. Další jednání představenstva proběhne 22.9.2009 v 16.00 ve Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Ve středu 17.6.2009 se uskutečnilo v Money Clubu České spořitelny a.s., Na Příkopě 29, Praha 1 jednání řádné valné hromady Svazu bank a pojišťoven, které projednalo zprávu o činnosti za uplynulé období, účetní závěrku a rozpočet na rok 2009. Dále zvolilo nové představenstvo Svazu bank a pojišťoven.
Zápis z jednání valné hromady najdete zde.

Fotografie z jednání valné hromady SBaP 17.6.2009


Fotografie z jednání valné hromady SBaP 17.6.2009


Dne 14.5.2009 proběhlo v Kooperativě pojišťovně a.s. poslední jednání představenstva SBP před Valnou hromadou. Členové představenstva projednali organizační zabezpečení Valné hromady, schválili návrh rozpočtu na další období, kandidátku představenstva, počet hlasů na jednotlivé členské organizace a výši členského příspěvku.

Pravidelné společné setkání se zástupci předsednictva Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví a představenstva Svazu bank a pojišťoven se uskutečnilo dne 6.5.2009 v Domě odborových svazů. Předseda D.Formánek, místopředseda Z.Šimek a tajemník K.Schneider projednali aktuální témata v oblasti sociálního dialogu a zaměstnanosti v současném období.

Dne 4.-5.5.2009 se zúčastnil tajemník Svazu bank a pojišťoven 33.jednání Komise pro sociální dialog Evropské bankovní federace ve Varšavě. Na pořadu jednání byla např. informace o sociálních a zaměstnavatelských aspektech v období krize, partnerech pro sociální dialog na úrovni EU, dále o jednáních s Evropskou odborovou asociací.

Místopředseda SBP Zdeněk Šimek se 19.a 20.4.2009 zúčastnil jednání komise pro sociální dialog při Evropské asociaci pojišťoven. Na programu jednání byla především informace o sociální situaci v jednotlivých státech a dopady krize na sektor pojišťovnictví.


Fotografie z jednání valné hromady SBaP 18.6.2008

Ve dnech 25. a 26.6.2008 proběhlo v Praze 2.kolo jednání v rámci Enlargement projektu organizovaném Komisí pro sociální dialog Evropské bankovní federace. Jednání bylo zaměřeno na aktivní zapojení nových členských států (CZ, SK, HU) do činnosti této komise. O své zkušenosti se podělili zástupci Itálie a Švédska a na programu bylo i vystoupení zástupkyně Evropské komise.

25.5.2007 proběhlo jednání kontrolní komise SBP za účasti tajemníka Svazu. Komise projednala výsledky hospodaření Svazu za rok 2006, návrh rozpočtu na rok 2008 dále podklady pro jednání valné hromady a na závěr schválila zprávu KK SBP pro jednání valné hromady. představenstva Svazu Ing. Zdeněk Šimek pokračuje v jednání se zástupci unijních výborů o podmínkách začlenění Svazu do evropských struktur. Jednání jsou úspěšná a vedou k dosažení dohody.

Předseda SBP Zdeněk Šimek a Antonín Havlík (ČP) se zúčastnili ve dnech 26. a 27.5.2008 v Bruselu jednání v rámci Evropské asociace pojišťoven. Tématem bylo zapojení SBP do sociálního dialogu na evropské úrovni v rámci pojišťovacího sektoru.

Představenstvo SBP na svém jednání dne 16.5.2007 projednalo a schválilo program a veškeré podklady pro jednání Valné hromady SBP.

16.4.2007 proběhla jednání vyjednávacích skupin SBP a předsednictva Odborového svazu pracovníků v peněžnictví a pojišťovnictví. Dohodla se na navržení prodloužení platnosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně o jeden rok vzhledem k plánovaným změnám Zákoníku práce. Tento návrh musí schválit ještě valná hromada SBP.

14.3.2007 proběhlo jednání představenstva SBP, za účast předsedy OSPPP Mgr.Kubáska vyhodnotilo plnění kolektivní smlouvy vyššího stupně za rok 2006 bez připomínek z obou stran. Zástupci odborů dále informovali o Zásadách výkonu společenské kontroly nad BOZP a navrhovaných změnách v ZP. Představenstvo dále projednalo výsledky hospodaření za rok 2006 a dohodlo termín 1.kola kolektivního vyjednávání s OSPP na 16.4.2007.

Tajemník SBP Mgr.Schneider se zúčastnil jednání Komise pro Sociální dialog Evropské bankovní federace dne 31.1.2007 v sídle EBF v Bruselu.

Dne 11.1.2007 proběhlo jednání představenstva SBP za účasti zástupců České bankovní asociace Ing.Špaček a České asociace pojišťoven Ing.Síkora. Oba zástupci profesních asociací informovaly o svých aktivitách a potvrdily mandát SBP ke sociálnímu dialogu v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Dalším hostem byl generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny Ing.Fridrich, který iformoval představenstvo o aktivitách OZP za uplynulý rok a o volbách do správní a dozorčí rady OZP. Představenstvo schválilo kooptaci Ing.Davida Formánka z KB za člena představenstva za odstupujícího Karle Vašáka v souvislosti s ukončením jeho působení v KB. Představenstvo dále schválilo přijetí HVB za řádného člena SBP od 1.1.2007.

Dne 20.11.2006 zorganizoval SBP Seminář na téma „Změny v oblasti Zákoníku práce a související předpisy“ za účasti zástupců organizací z oblasti peněžnictví a pojišťovnictví (komerční banky a pojišťovny, zdravotní pojišťovny a stavební spořitelny). Změny prezentovali JUDr.Jakubka a Ing. Tomší z MPSV, dále JUDr.Šubrt za Asociaci pro kolektivní vyjednávání a JUDr.Havlík z Asociace zaměstnavatelských právníků. Po svých prezentacích odpovídali na dotazy zúčastněných.

Dne 3.11.2006 proběhlo jednání SBP se zástupci OS PPP a byly projednány a schváleny Dodatky č.4 a 5. ke KSVS – viz odkazy

Dne 2.10.2006 proběhlo 1.kolo kolektivního vyjednávání se zástupci OSPPP na téma změny ve stávající KSVS. Bylo dohodnuto, že bude řešeno formou dodatku a obě strany připraví své návrhy na další termín jednání 3.11.2006

6.9.2006 proběhlo první řádné jednání představenstva po VH. Projednalo a schválilo plán práce představenstva SBP do příští Valné hromady, byl schválen termín 1.kola kolektivního vyjednávání s OSPPP na 2.10.2006. Dále byl schválen návrh programu semináře na téma „Změny v oblasti Zákoníku práce a související předpisy“ a představenstvo uložilo tajemníkovi SBP zajistit jeho organizaci a pozvání zástupců organizací ze sektoru peněžnictví a pojišťovnictví. Předseda OSPPP informoval o jednání odborů s EBF v Bruselu. Předseda SBP Ing.Šimek informoval o přípravě voleb do správní a dozorčí rady OZP.

Dne 11.5.2006 se konala schůze představenstva SBP za účasti členů kontrolní komise SBP. Projednala a schválila podklady pro jednání valné hromady a dále zprávu o hospodaření za uplynulé období a rozpočet.

Předseda SBP Ing.Zdeněk Šimek se sešel 3.5.2006 s předsedou Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, který jej informoval o plánu činnosti OSPPP po jeho sjezdu na další období.

Na řádné schůzi představenstva SBP dne 22.3.2006 proběhlo setkání se zástupci České bankovní asociace a České asociace pojišťoven, kteří potvrdili mandát SBP ke kolektivnímu vyjednávání. Dále bylo se zástupci Odborového svazu vyhodnoceno plnění Kolektivní smlouvy vyššího stupně a její platnost pro členské organizace SBP a OSPPP. Za odstupující členku kontrolní komise Mgr.Musilovou byl představenstvem schválen Ing.František Mareš z Pojišťovny ČS a.s.

Dne 25.1.2006 proběhl v České spořitelně a.s. Seminář organizovaný SBP pro banky, komerční pojišťovny, stavební pojišťovny a zdravotní pojišťovny na téma Novela Zákoníku práce (JUDr.Jakubka – MPSV) a Kolektivní vyjednávání (JUDr.Šubrt).

Závěrečného jednání Komise pro sociální dialog Evropské bankovní federace 24.1.2006 v Bruselu se zúčastnila A.Wollerová, místopředsedkyně SBP a K.Schneider, tajemník SBP. SBP byl přijat za řádného člena Komise pro sociální dialog Evropské bankovní federace.

Schůze představenstva 18.1.2006 projednala zajištění semináře na téma Novela zákoníku práce a kolektivní vyjednávání, vzala na vědomí informaci OSPPP o jeho připravovaném sjezdu a informaci o integraci SBP do Komise pro sociální dialog EBF a dále schválila změny v představenstvu SBP - za Ing.Musílkovou Ing.Ševčíková (VZP) a za Mgr.Štence Ing.Legnerová (ČSOB).

Bipartitního jednání v rámci integrace nových členů Komise pro sociální dialog Evropské bankovní federace v Berlíně 16.1.2006 se zástupci zaměstnavatelských a odborových organizací v bankovním sektoru SRN se zúčastnil tajemník SBP Karel Schneider.

Byly zprovozněny nové stránky Svazu bank a pojišťoven.